ZORGINSTELLING ALMERE STICHTING ART LOCA

Zorginstelling en dagbesteding

PODIUMKUNST MET ART, LOVE & CARE

Art Loca Zorginstelling Almere gaat uit van drie principes:

ART, LOVE & CARE

ART

Alle_maskers_voorkantKunst & ambacht als middel en als doel.

Stichting Art Loca in Almere biedt mensen met een (lichamelijke/verstandelijke) beperking een veilige en professionele werk/leer plek en/of dagbesteding op gebied van theater, dans, zang, muziek, beeldend werken en koken. Art Loca wil mensen in hun kracht zetten door hun kunstzinnige en ambachtelijke kwaliteiten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij kunnen staan.

LOVE

Liefde voor de mens en liefde voor het vak.

Art Loca werkt van binnenuit, vanuit passie en talent. Door je te richten op wat je graag wilt, wat je kunt en wat echt nodig is voor jou, komt veel creativiteit en energie vrij.   Het grote voordeel van doen wat je leuk vindt is dat je er blij of zelfs gelukkig van wordt en dat je elke dag weer nieuwe dingen wilt ondernemen. Dan neem je verantwoording voor je eigen geluk en dat is heel waardevol.

CARE

Care staat voor zorg en zorgvuldigheid.

Je leert ontdekken waar je verborgen talent ligt en hoe je deze vanuit je kracht, in kan zetten. Dat kan een nieuwe en onzekere weg zijn. Art Loca creëert een veilige omgeving en biedt zorgvuldige begeleiding zodat je dat avontuur aan kunt gaan. Alle mogelijkheden worden benut om jouw zelfvertrouwen en zelfexpressie op een positieve manier te stimuleren.

artloca_logo_final_cmyk

De doelstelling van stichting Art Loca

De doelstelling van Art Loca is het ondersteunen en ontwikkelen van de kwaliteiten van mensen met een (verstandelijke-) beperking ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij.

Art Loca wil dit doel bereiken door:

– het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers met behulp van verschillende methodieken;
– het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers;
– het aanbieden van diverse ambachts- en kunstvormen, podiumkunst, decor & kostuumontwerp en audiovisuele projecten;
– een talenten podium te bieden aan de deelnemers  door o.a. het geven van presentaties en voorstellingen;
– het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden.

De organisatie Art Loca

Art Loca is een stichting met: een Dagelijks Bestuur,een Raad van Toezicht, een Cliëntenraad en een Participatieraad. De stichting dankt zijn succes aan de expertise van de diverse projectleiders en begeleiders.

De operationele sturing van de stichting is gemandateerd aan de programmamanager, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke programmering en de dagelijkse gang van zaken.

– Art Loca in Almere biedt arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding en individuele begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.
– Art loca werkt door middel van podiumkunst spelenderwijs aan het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
– Art Loca is een AWBZ erkende zorginstelling, stagebedrijf en lid van de VGN.

Visie Art Loca

Art Loca homeInclusie: oftewel het samenbrengen van verschillende werelden.

Als we de wereld als een podium zien … welke rollen mogen mensen met een verstandelijke beperking hierop spelen?

Welke ruimte en kansen kunnen we voor hen creëren, zodat zij in nieuwe- en zelfgekozen rollen op dit wereldpodium kunnen meedoen?

Bij een samenleving is het van belang te kijken hoe iedereen een geaccepteerde sociale rol kan vervullen.

Sommigen dragen bij met arbeid, anderen met omgangsvormen en weer anderen met kunst en cultuur.

Als groepen echter in een samenleving gescheiden optrekken, ontstaat ruimte voor vooroordelen en wordt er minder waarde toegekend aan diegene die anders is.

Verzuiling en institutionalisering van zorg maakt dat zorgvragers worden / werden afgezonderd in instellingen buiten de samenleving.

Zij krijgen / kregen weliswaar zorg en ondersteuning – afgestemd op hun beperking – ter verbetering van hun functioneren, maar tegelijkertijd brengt / bracht deze afzondering en uitsluiting van de omringende maatschappij een onmogelijkheid van eigen keuzes met zich mee.

Komen / kwamen mensen met beperkingen dan in de “gewone”maatschappij, dan ervaren / ervoeren zij vaak weerstand; want onbekend maakt onbemind en onbegrepen.

Op het vlak van kunst is iets dergelijks aan de orde. meedoen met kunst mag… op voorwaarde van heersende normen, waarden en regels in de samenleving.

Mensen met een beperking hebben echter eigen kwaliteiten en talenten die zij meebrengen.

Inclusie vraagt dan ook bereidheid om zonder vooroordelen elkaar te leren kennen, elkaars meerwaarde te zien en van elkaar te leren.

Professionele kunst en zorg zijn weliswaar twee verschillende werelden, maar wat hen bindt is de liefde voor de kunst en mensen .

Juist daarin liggen dan ook de kansen; in Kunst (Art), Liefde (LOve) en Zorg (CAre).

Art Loca brengt kunst, liefde en zorg samen en brengt mensen met – en zonder beperking bij elkaar, door samenwerkingen te creëren en hen een podium te bieden voor aanwezige talenten.

Missie Art Loca

Art Loca werkt door middel van podiumkunst aan artistieke en persoonlijke ontwikkeling van mensen met en zonder verstandelijke beperking zodat zij zich makkelijker kunnen bewegen in de maatschappij.

Art Loca Almere Theater

Art Loca gaat hierbij uit van drie bovengenoemde principes: Art Love & Care

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden.

Stichting Art Loca heeft gekozen voor een éénkoppig bestuur in de persoon van de heer B.J.S. Sumajow. De inhoudelijke functionele leiding ligt in handen van mevrouw W.M. van Dijk, programmamanager

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

 

 

 

De stichting kent een raad van toezicht met als taak: “toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend”.

De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf personen. De leden worden benoemd en ontslagen door dezelfde raad.

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Uit zijn midden van de raad worden de mensen voor het voorzitterschap en het secretariaat toegewezen. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

De raad van toezicht komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Naam en Functie:

Mw. J. Erdtsieck, Voorzitter
Dhr. P. Canais, Secretaris

De brancheorganisaties in de zorg hebben in de zogenoemde ‘Zorgbrede Governancecode’ regels vastgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

Stichting Art Loca onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en werkt op basis van de algemene aanvaarde beginselen van ‘Corporate Governance’, te weten: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden. De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Art Loca. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht van Art Loca heeft de Governance Code statutair notarieel vastgelegd.

Link: Reglement raad van toezicht

 

Cliëntenraad en Participatieraad

In deze raad zitten de cliënten en belangenbehartigers. De participatieraad praat ook met de programmamanager. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd opmerkingen en voorstellen voor verbetering van de dagbesteding doorgeven. Zij vergaderen minstens vier keer per jaar. De participatieraad organiseert naar behoefte informatieavonden met als doel wederzijdse kennismaking en uitleg over zaken waarbij de raad is betrokken. Daarbij kan een deskundige worden uitgenodigd die een relevant onderwerp met betrekking tot dagbesteding behandelt. Link: reglementen cliëntenraad Art Loca

Klachtenregeling

Art Loca streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Art Loca is aangesloten bij het klachtenloket zorg.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op de link Klachtenloket De Geschillencommissie Zorg 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de link
De Geschillencommissie Zorg.

Privacy Reglement Art Loca

Inleiding:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt Art Loca een registratie bij van uw directe persoonlijke gegevens. Deze registratie is tevens wettelijk verplicht.

Op de registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Begripsbepalingen

Beheerder
Diegene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van de gegevens.

Gebruiker
Diegene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregisters in te voeren en/of muteren dan wel om van allerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de cliënt.

Persoonsregistratie
Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die dan al niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden
Personen of instanties die niet aan Art Loca zijn verbonden.

Medewerker(s)
Personen die in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van Art Loca

Geregistreerde
Diegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Dossier/bestand
De gestructureerde verzameling schriftelijke en/of digitale persoonsgegevens.

Dagbesteding
Het ontvangen van dagbesteding van Art Loca | De Steiger 77, Almere-Haven

Doel van de persoonsregistratie

 • Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om en zo efficiënt mogelijke opzet en/of continuering van de zorg mogelijk te maken.
 • De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.
 • De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de medische achtergrond van de cliënt worden opgeslagen.


Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 • De geregistreerde toestemming heeft verleend voor verwerking van de gegevens.
 • De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 • De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen
 • De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van een ernstig gevaar van de registreerde
 • De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen


Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorgverlening vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden binnen vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Art Loca en geheimhouding

 • Naast het management heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft stagiaires, waarnemers, medebehandelaars en administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting, deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met Art Loca
 • Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een medewerker gegeven wordt.
 • Art loca draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u vastgelegd zijn, dat de personen die niet inzagengerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt.

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 • Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, oftewel dat er gegevens zijn vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
 • Indien u van mening bent dat Art loca niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de organisatie.

ANBI-logo1-300x190De Stichting Art Loca heeft een ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Art Loca voldoet aan deze voorwaarde.

Doelstelling: Het ondersteunen en ontwikkelen van de kunstzinnige kwaliteiten van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor het vergroten van de mogelijkheden ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij. Sinds 2010 biedt de Stichting Art Loca een veilige en professionele werk/leer plek en/of dagbesteding op gebied van toneel, theater, dans, zang, muziek, beweging, decor-kostuum ontwerp en het werken met de handen. Art Loca wil mensen in hun kracht zetten door hun kunstzinnige en ambachtelijke kwaliteiten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij kunnen staan.
Wij willen dit doel bereiken door: 1. Het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers met behulp van verschillende methodieken; 2. Het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers; 3. Het aanbieden van diverse ambachts- en kunstvormen, podiumkunst, decor & kostuumontwerp en audiovisuele projecten; 4. Een talenten podium te bieden aan de deelnemers door o.a. het geven van presentaties en voorstellingen; 5. Het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 hier downloaden

OVER ART LOCA

Stichting Art Loca in Almere. Een fijne plek waar muziek, creativiteit, podiumkunst en persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met èn zonder beperking helemaal voorop staat. Wil je meer weten klik hier.

VOOR WIE

Iedereen met een WMO of WLZ indicatie kan zich aanmelden bij Art Loca voor dagbesteding. Lees meer via deze link.

KOOKGROEP

Gezamenlijk een heerlijke maaltijd klaarmaken in onze keuken en vervolgens samen opeten! Onze kookgroep helpt je jouw culinaire kwaliteiten te ontwikkelen! Meer weten? Volg deze link.

THEATER PROJECT 2017

Bij de theaterlessen ontwikkelen onze clienten hun muzikale en acteertalenten onder leiding van professionele regisseurs en  artiesten. Lees meer.

Art Loca staat voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met en zonder beperking, en staat voor:

R

ART

Art, kunst als middel en kunst als doel.

R

LOVE

Love, Liefde staat voor de mens en liefde staat voor het vak.

R

EN CARE

Care, staat voor zorg en zorgvuldigheid.