Over ART LOCA

Maak kennis met het creatieve team van ART LOCA

Ons team bestaat uit gediplomeerde zorgmedewerkers & vakdocenten:

Mieke van Dijk

Mieke van Dijk

Initiatiefnemer Art Loca en zorgmanager


Tekenen & schilderen

Chantal Demarteau

Chantal Demarteau

Begeleidster

Theater
Elise Korenhof

Elise Korenhof

Begeleidster

Dans, muziek & band  
Mandy Koppes

Mandy Koppes

Zorgadministratie en begeleidster

Catering
Jan Nederveen

Jan Nederveen

Chauffeur

Art Loca bus
Thomas Jansen

Thomas Jansen

Begeleider en invalkracht

Band
Vanessa Veldhuis

Vanessa Veldhuis

Begeleidster


Muziek, zang, instrumenten & band
Sandra Heemskerk

Sandra Heemskerk

Begeleidster

Dans & beweging
Christa Flipphi

Christa Flipphi

Gastvrouw

Art Loca & De Kantine
Catharina Pollet-de Vries

Catharina Pollet-de Vries

Begeleidster

Tekenen & schilderen
Lianne Lebens

Lianne Lebens

Planning events en begeleidster

Koken & knutselen
Sonja Lakhal-Jansen

Sonja Lakhal-Jansen

Chauffeur

Art Loca bus

Aanvullend zijn Gerard Steg voor IT en Esther Unk voor PR & Marketing nog werkzaam voor het Art Loca team.

Daarnaast kunnen wij rekenen, indien nodig, op de vele vrijwilligers die Art Loca graag versterken!

Larissa van Grinsven - Loo

Larissa van Grinsven - Loo

Zorgadministratie en begeleidster

Catering
Daniel Van Der Zee

Daniel Van Der Zee

Begeleider

Muziek, studio & singer-songwriter 
Linda de Boer

Linda de Boer

Begeleidster

Theater en koken 
Joerie Mol

Joerie Mol

Begeleider

Muziek, theater & individuele begeleiding
Tonnie Hellingwerf

Tonnie Hellingwerf

Administratief medewerkster

Art Loca office
Tarik Keyzer

Tarik Keyzer

Begeleider

Koken & ambulant

MISSIE ART LOCA

Art Loca werkt door middel van dagbesteding aan artistieke en persoonlijke ontwikkeling van mensen met een beperking zodat zij zich makkelijker kunnen bewegen in de maatschappij

ART LOCA gaat uit van 3 principes

ART

Kunst als middel & als doel.
Art Loca werkt aan jouw artistieke en persoonlijke ontwikkeling van mensen op het gebied van theater, dans, zang, muziek, beeldend werken en koken. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van jouw talenten zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt en sterker in de wereld staat.

LOVE

Liefde voor de mens en liefde voor het vak.
Art Loca werkt van binnenuit, vanuit passie en talent. Door je te richten op wat je graag wilt, wat je kunt en wat echt nodig is voor jou, komt veel creativiteit en energie vrij.   Het grote voordeel van doen wat je leuk vindt is dat je er blij en zelfs gelukkig van wordt en dat je elke dag weer nieuwe dingen wilt ondernemen. 

CARE

Care staat voor liefdevolle ondersteuning.
Je leert ontdekken waar je talent ligt en hoe je deze vanuit jouw eigen kracht, in kan zetten. Dat kan een nieuwe en onzekere weg zijn. Art Loca creëert een veilige omgeving en biedt liefdevolle ondersteuning zodat je dat avontuur aan kunt gaan. Alle mogelijkheden worden benut om jouw zelfvertrouwen en zelfexpressie op een positieve manier te stimuleren.

 

VISIE ART LOCA

Inclusie: oftewel het samenbrengen van verschillende werelden.

Als we de wereld als een podium zien … welke rollen mogen mensen met een beperking hierop spelen?
Welke ruimte en kansen kunnen we voor hen creëren, zodat zij in nieuwe- en zelfgekozen rollen op dit wereldpodium kunnen meedoen?

Bij een samenleving is het van belang te kijken hoe iedereen een geaccepteerde sociale rol kan vervullen. Sommigen dragen bij met arbeid, anderen met omgangsvormen en weer anderen met kunst en cultuur. Als groepen echter in een samenleving gescheiden optrekken, ontstaat ruimte voor vooroordelen en wordt er minder waarde toegekend aan diegene die anders is.
Verzuiling en institutionalisering van zorg maakt dat zorgvragers worden / werden afgezonderd in instellingen buiten de samenleving. Zij krijgen / kregen weliswaar zorg en ondersteuning – afgestemd op hun beperking – ter verbetering van hun functioneren, maar tegelijkertijd brengt / bracht deze afzondering en uitsluiting van de omringende maatschappij een onmogelijkheid van eigen keuzes met zich mee. Komen / kwamen mensen met beperkingen dan in de “gewone”maatschappij, dan ervaren / ervoeren zij vaak weerstand; want onbekend maakt onbemind en onbegrepen.

Op het vlak van kunst is iets dergelijks aan de orde. meedoen met kunst mag… op voorwaarde van heersende normen, waarden en regels in de samenleving. Mensen met een beperking hebben echter eigen kwaliteiten en talenten die zij meebrengen.
Inclusie vraagt dan ook bereidheid om zonder vooroordelen elkaar te leren kennen, elkaars meerwaarde te zien en van elkaar te leren.
Professionele kunst en zorg zijn weliswaar twee verschillende werelden, maar wat hen bindt is de liefde voor de kunst en mensen.

Juist daarin liggen dan ook de kansen; in Kunst (Art), Liefde (LOve) en Zorg (CAre).
Art Loca brengt kunst, liefde en zorg samen en brengt mensen met – en zonder beperking bij elkaar, door samenwerkingen te creëren en hen een podium te bieden voor aanwezige kwaliteiten.

DOELSTELLING ART LOCA

De doelstelling van Art Loca is het ondersteunen en ontwikkelen van kwaliteiten van mensen met een beperking ten behoeve van hun eigen geluk.

Art Loca wil dit doel bereiken door:

– Het werken met de Gentle Teaching  methodiek
– Het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers 
– Het werken aan de persoonlijke ontwikkeling 
– Het aanbieden van artistieke en kunstzinnige dagbesteding
– Een podium te bieden door het geven van presentaties en voorstellingen
– Het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden

 

De organisatie Art Loca

Art Loca is een stichting met: een Dagelijks Bestuur, een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad.  De operationele sturing van de stichting is gemandateerd aan de zorgmanager, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke programmering en de zorgcoördinator voor de dagelijkse gang van zaken.
– Art Loca is een AWBZ erkende zorginstelling, stagebedrijf en lid van de brancheorganisatie Bvkz

CLIËNTENRAAD

In deze raad zitten cliënten en belangenbehartigers. De cliëntenraad vergadert met het management van Art Loca. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd opmerkingen en voorstellen voor verbetering van de dagbesteding doorgeven. Zij vergaderen minstens vier keer per jaar. De cliëntenraad organiseert naar behoefte informatieavonden met als doel wederzijdse kennismaking en uitleg over zaken waarbij de raad is betrokken. Daarbij kan een deskundige worden uitgenodigd die een relevant onderwerp met betrekking tot dagbesteding behandelt.

KLACHTENREGELING
Art Loca streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Art Loca is aangesloten bij het klachtenloket zorg. Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de link Klachtenloket De Geschillencommissie Zorg 

 
DE GESCHILLENCOMMISSIE
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de link De Geschillencommissie Zorg.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden.

Stichting Art Loca heeft gekozen voor een éénkoppig bestuur in de persoon van de heer B.J.S. Sumajow. De inhoudelijke functionele leiding ligt in handen van mevrouw W.M. van Dijk, zorgmanager

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

RAAD VAN TOEZICHT

De stichting kent een raad van toezicht met als taak: “toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend”.

De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf personen. De leden worden benoemd en ontslagen door dezelfde raad.

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Uit zijn midden van de raad worden de mensen voor het voorzitterschap en het secretariaat toegewezen. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

De raad van toezicht komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Naam en Functie:

Mw. J. Erdtsieck, Voorzitter
Dhr. P. Canais, Secretaris

GOVERNANCECODE

De brancheorganisaties in de zorg hebben in de zogenoemde ‘Zorgbrede Governancecode’ regels vastgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

Stichting Art Loca onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en werkt op basis van de algemene aanvaarde beginselen van ‘Corporate Governance’, te weten: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden. De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Art Loca. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht van Art Loca heeft de Governance Code statutair notarieel vastgelegd.

PRIVACYREGLEMENT

Inleiding:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt Art Loca een registratie bij van uw directe persoonlijke gegevens. Deze registratie is tevens wettelijk verplicht.

Op de registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

BEGRIPSBEPALINGEN

Beheerder
Diegene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van de gegevens.

Gebruiker
Diegene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregisters in te voeren en/of muteren dan wel om van allerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de cliënt.

Persoonsregistratie
Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die dan al niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden
Personen of instanties die niet aan Art Loca zijn verbonden.

Medewerker(s)
Personen die in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van Art Loca

Geregistreerde
Diegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Dossier/bestand
De gestructureerde verzameling schriftelijke en/of digitale persoonsgegevens.

Dagbesteding
Het ontvangen van dagbesteding van Art Loca | De Steiger 77, Almere-Haven


Doel van de persoonsregistratie

 • Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om en zo efficiënt mogelijke opzet en/of continuering van de zorg mogelijk te maken.

 • De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.

 • De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de medische achtergrond van de cliënt worden opgeslagen.


Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 • De geregistreerde toestemming heeft verleend voor verwerking van de gegevens.

 • De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

 • De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen

 • De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van een ernstig gevaar van de registreerde

 • De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen


Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorgverlening vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden binnen vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Art Loca en geheimhouding

 • Naast het management heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft stagiaires, waarnemers, medebehandelaars en administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting, deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met Art Loca

 • Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een medewerker gegeven wordt.

 • Art loca draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u vastgelegd zijn, dat de personen die niet inzagengerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt.


Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.

 • Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.

 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, oftewel dat er gegevens zijn vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.

 • Indien u van mening bent dat Art loca niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de organisatie.

ART LOCA is ISO 9001 gecertifiseerd

Bij een dagbesteding komt veel kijken. Voor u is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de kennis en ervaring van een goede zorgaanbieder. Daarom heeft Art Loca de audit ISO 9001 behaald zodat het kwaliteitsniveau continue op peil is en blijft.
Organisaties die dit certificaat mogen voeren, voldoen aan het keurmerk voor strenge kwaliteitseisen: uw garantie voor een deskundige begeleiding en goede service. 

 

Vacatures en stages bij ART LOCA

Stage lopen bij Art Loca?

Volg je een opleidingen Zorg en Welzijn, Theater, Art & Entertainment, Communicatie, Administratief Medewerker of iets wat aansluit. 
Wij hebben regelmatig behoefte aan stagiaires voor zowel MBO als HBO niveau.

Wil je meer informatie en kan je niet wachten van enthousiasme,
neem dan gerust contact op met
Mieke van Dijk onder aan deze pagina.

Maak een afspraak met ART LOCA

HOME ART LOCA

AANBOD ART LOCA

NIEUWS ART LOCA

CONTACT ART LOCA

Stichting Art Loca
De Steiger 77
1351 AE   Almere
Telefoonnummer: 036-5252843

KvK 50873571
Copyright ©2023 Art Loca

Art Loca
De Steiger 77
1351 AE   Almere

info@artloca.nl

STEL JE VRAAG AAN ART LOCA

Jouw bericht via de website: