ZORGINSTELLING ALMERE STICHTING ART LOCA

Zorginstelling en dagbesteding

PODIUMKUNST MET ART, LOVE & CARE

Art Loca Zorginstelling Almere gaat uit van drie principes:

ART, LOVE & CARE

 

ART

Alle_maskers_voorkantKunst & ambacht als middel en als doel.

Stichting Art Loca in Almere biedt mensen met een (lichamelijke/verstandelijke) beperking een veilige en professionele werk/leer plek en/of dagbesteding op gebied van theater, dans, zang, muziek, beeldend werken en koken. Art Loca wil mensen in hun kracht zetten door hun kunstzinnige en ambachtelijke kwaliteiten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij kunnen staan.

LOVE

Liefde voor de mens en liefde voor het vak.

Art Loca werkt van binnenuit, vanuit passie en talent. Door je te richten op wat je graag wilt, wat je kunt en wat echt nodig is voor jou, komt veel creativiteit en energie vrij.   Het grote voordeel van doen wat je leuk vindt is dat je er blij of zelfs gelukkig van wordt en dat je elke dag weer nieuwe dingen wilt ondernemen. Dan neem je verantwoording voor je eigen geluk en dat is heel waardevol.

CARE

Care staat voor zorg en zorgvuldigheid.

Je leert ontdekken waar je verborgen talent ligt en hoe je deze vanuit je kracht, in kan zetten. Dat kan een nieuwe en onzekere weg zijn. Art Loca creëert een veilige omgeving en biedt zorgvuldige begeleiding zodat je dat avontuur aan kunt gaan. Alle mogelijkheden worden benut om jouw zelfvertrouwen en zelfexpressie op een positieve manier te stimuleren.

artloca_logo_final_cmyk

De doelstelling van stichting Art Loca

De doelstelling van Art Loca is het ondersteunen en ontwikkelen van de kwaliteiten van mensen met een (verstandelijke-) beperking ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij.

Art Loca wil dit doel bereiken door:

– het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers met behulp van verschillende methodieken;
– het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers;
– het aanbieden van diverse ambachts- en kunstvormen, podiumkunst, decor & kostuumontwerp en audiovisuele projecten;
– een talenten podium te bieden aan de deelnemers  door o.a. het geven van presentaties en voorstellingen;
– het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden.

De organisatie Art Loca

Art Loca is een stichting met: een Dagelijks Bestuur,een Raad van Toezicht, een Cliëntenraad en een Participatieraad. De stichting dankt zijn succes aan de expertise van de diverse projectleiders en begeleiders.

De operationele sturing van de stichting is gemandateerd aan de programmamanager, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke programmering en de dagelijkse gang van zaken.

– Art Loca in Almere biedt arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding en individuele begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.
– Art loca werkt door middel van podiumkunst spelenderwijs aan het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
– Art Loca is een AWBZ erkende zorginstelling, stagebedrijf en lid van de VGN.

Visie Art Loca

Art Loca homeInclusie: oftewel het samenbrengen van verschillende werelden.

Als we de wereld als een podium zien … welke rollen mogen mensen met een verstandelijke beperking hierop spelen?

Welke ruimte en kansen kunnen we voor hen creëren, zodat zij in nieuwe- en zelfgekozen rollen op dit wereldpodium kunnen meedoen?

Bij een samenleving is het van belang te kijken hoe iedereen een geaccepteerde sociale rol kan vervullen.

Sommigen dragen bij met arbeid, anderen met omgangsvormen en weer anderen met kunst en cultuur.

Als groepen echter in een samenleving gescheiden optrekken, ontstaat ruimte voor vooroordelen en wordt er minder waarde toegekend aan diegene die anders is.

Verzuiling en institutionalisering van zorg maakt dat zorgvragers worden / werden afgezonderd in instellingen buiten de samenleving.

Zij krijgen / kregen weliswaar zorg en ondersteuning – afgestemd op hun beperking – ter verbetering van hun functioneren, maar tegelijkertijd brengt / bracht deze afzondering en uitsluiting van de omringende maatschappij een onmogelijkheid van eigen keuzes met zich mee.

Komen / kwamen mensen met beperkingen dan in de “gewone”maatschappij, dan ervaren / ervoeren zij vaak weerstand; want onbekend maakt onbemind en onbegrepen.

Op het vlak van kunst is iets dergelijks aan de orde. meedoen met kunst mag… op voorwaarde van heersende normen, waarden en regels in de samenleving.

Mensen met een beperking hebben echter eigen kwaliteiten en talenten die zij meebrengen.

Inclusie vraagt dan ook bereidheid om zonder vooroordelen elkaar te leren kennen, elkaars meerwaarde te zien en van elkaar te leren.

Professionele kunst en zorg zijn weliswaar twee verschillende werelden, maar wat hen bindt is de liefde voor de kunst en mensen .

Juist daarin liggen dan ook de kansen; in Kunst (Art), Liefde (LOve) en Zorg (CAre).

Art Loca brengt kunst, liefde en zorg samen en brengt mensen met – en zonder beperking bij elkaar, door samenwerkingen te creëren en hen een podium te bieden voor aanwezige talenten.

Missie Art Loca

Art Loca werkt door middel van podiumkunst aan artistieke en persoonlijke ontwikkeling van mensen met en zonder verstandelijke beperking zodat zij zich makkelijker kunnen bewegen in de maatschappij.

Art Loca Almere Theater

Art Loca gaat hierbij uit van drie bovengenoemde principes: Art Love & Care

 

Stichting & Bestuur

Art Loca is een stichting met: een Dagelijks Bestuur, een Raad van Toezicht en een Medezeggenschapsraad.

Aan de stichting zijn meerdere projectleiders / docenten (part-time of als freelancer) verbonden.

De operationele sturing van de stichting is gemandateerd aan de programmamanager, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke programmering en de dagelijkse gang van Art Loca.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Art Loca bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester: benoemd door de raaad van toezicht. Bestuurders (tenminste drie personen en altijd oneven in getal worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht..

De bestuurders worden benoemd voor een vastgesteld aantal zittingsjaren.

Bij ontstaan van een of meer vacatures in het bestuur, zal de raad binnen twee maanden nadien hierin voorzien door benoeming van een of meer opvolgers. De overblijvende bestuurleden, of het overblijvende brstuurslid, vormen / vormt in deze dan een bevoegd bestuur.

Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddelijk en onbeperkt hernoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij / zij werd benoemd.

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.

Naam en Functie:                                                             

Dhr. B.J.S. Sumajow, Voorzitter

Dhr. P. Canais, Secretaris

Dhr J. Cammenga, Bestuurslid

Raad van toezicht

De stichting kent een raad van toezicht met als taak: “toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend”.

De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf personen.

De leden worden benoemd en ontslagen door dezelfde raad.

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Uit zijn midden van de raad worden de mensen voor het voorzitterschap en het secretariaat toegewezen.

De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

De raad van toezicht komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Naam en Functie:

Mw. J. Erdtsieck, Voorzitter

Dhr. G. Wesselink, Secretaris

Governancecode

Art Loca is lid van de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en leeft de in de Governancecode bepaalde artikelen 2.1.1, 2.1.2 en 2.3.1 na, en handelt waar mogelijk steeds in de geest van de Governancecode.

Verantwoording
2.1. De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming

2.1.1. De zorgorganisatie is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling
het bieden van verantwoorde zorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

2.1.2 De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (ten minste) de volgende uitgangspunten:

– de zorgorganisatie stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal;
– de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend;
– de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen;
uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

2.3. Verantwoording aan belanghebbenden

De zorgorganisatie legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

 

Medezeggenschapsraad

In deze raad zitten de clienten en belangenbehartigers. De participatieraad praat ook met de programmamanager. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd opmerkingen en voorstellen voor verbetering van de dagbesteding doorgeven. Zij vergaderen minstens vier keer per jaar.

De participatieraad organiseert naar behoefte informatieavonden met als doel wederzijdse kennismaking en uitleg over zaken waarbij de raad is betrokken. Daarbij kan een deskundige worden uitgenodigd die een relevant onderwerp met betrekking tot dagbesteding behandelt.

Klachtenregeling

Art loca streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Art loca heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. hieronder kunt u de het formulier en de volledige procedure downloaden.

– Download of bekijk hier het Art Loca procedure_klachten formulier t.b.v. cliënten.

– Download of bekijk hier uw formulier Art Loca melding-incidenten-clienten-2015

 

ANBI-logo1-300x190De Stichting Art Loca heeft een ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Art Loca voldoet aan deze voorwaarde.

Doelstelling: Het ondersteunen en ontwikkelen van de kunstzinnige kwaliteiten van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor het vergroten van de mogelijkheden ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij. Sinds 2010 biedt de Stichting Art Loca een veilige en professionele werk/leer plek en/of dagbesteding op gebied van toneel, theater, dans, zang, muziek, beweging, decor-kostuum ontwerp en het werken met de handen. Art Loca wil mensen in hun kracht zetten door hun kunstzinnige en ambachtelijke kwaliteiten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij kunnen staan.
Wij willen dit doel bereiken door: 1. Het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers met behulp van verschillende methodieken; 2. Het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers; 3. Het aanbieden van diverse ambachts- en kunstvormen, podiumkunst, decor & kostuumontwerp en audiovisuele projecten; 4. Een talenten podium te bieden aan de deelnemers door o.a. het geven van presentaties en voorstellingen; 5. Het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 hier downloaden

 

OVER ART LOCA

Stichting Art Loca in Almere. Een fijne plek waar muziek, creativiteit, podiumkunst en persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met èn zonder beperking helemaal voorop staat. Wil je meer weten klik hier.

VOOR WIE

Iedereen met een WMO of WLZ indicatie kan zich aanmelden bij Art Loca voor dagbesteding. Lees meer via deze link.

KOOKGROEP

Gezamenlijk een heerlijke maaltijd klaarmaken in onze keuken en vervolgens samen opeten! Onze kookgroep helpt je jouw culinaire kwaliteiten te ontwikkelen! Meer weten? Volg deze link.

THEATER PROJECT 2017

Bij de theaterlessen ontwikkelen onze clienten hun muzikale en acteertalenten onder leiding van professionele regisseurs en  artiesten. Lees meer.

Art Loca staat voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met en zonder beperking, en staat voor:

 

R

ART

Art, kunst als middel en kunst als doel.

R

LOVE

Love, Liefde staat voor de mens en liefde staat voor het vak.

R

EN CARE

Care, staat voor zorg en zorgvuldigheid.